NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẢM THUẾ GTGT TỪ 10% XUỐNG 8%

Vừa qua ngày 28/01/2022 Chính phủ đã chính thức ban hành nghị định số 15/2022/NĐ-CP: Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

  1. Các mặt hàng được giảm thuế GTGT

Nghị định nêu rõ: Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ những nhóm hàng hóa, dịch vụ sau đây nha:

a- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.

b- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

c- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Những mặt hàng không được giảm thuế.

Lưu ý: Các loại hàng hóa, dịch vụ  vừa nêu trên nếu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công cũng như kinh doanh thương mại luôn nhé.

  1. Mức giảm thuế giá trị gia tăng.

Nghị định quy định mức giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định.

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

  1. Trình tự, thủ tục thực hiện.

– Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT: Tại dòng thuế suất thuế GTGT thay vì như bình thường sẽ ghi 10% thì giờ chúng ta chỉ việc sửa lại là “8%” thôi, khi kê khai thì bên bán và bên mua kê khai căn cứ vào hóa đơn đã giảm thuế GTGT.

– Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “ cộng tiền hàng hóa dịch vụ”  ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm (số tiền).

Nghị định nêu rõ cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho từng hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. 

Ví dụ: nếu mình bán 1 đơn mà vừa có mặt hàng 8% và vừa có mặt hàng 10% thì chúng ta sẽ lập 2 tờ hóa đơn nhé. 1 tờ sẽ là những mặt hàng 8% và 1 tờ sẽ là những mặt hàng 10% nhé.

Trường hợp nếu cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Các quy định DOHICO vừa trên sẽ được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết.

Liên hệ với chúng tôi:

– Qua page: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Điện thoại: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0918.880.260

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico